Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

częstotliwość podstawowa (ang. fundamental frequency)
najniższa częstotliwość, która może wygenerować falę stojącą
długość fali (ang. wavelength)
odległość pomiędzy najbliższymi identycznymi punktami fali
fala (ang. wave)
zaburzenie, które rozchodzi się z miejsca powstania i przenosi energię
fala mechaniczna (ang. mechanical wave)
fala, która podlega zasadom dynamiki Newtona i wymaga obecności ośrodka materialnego
fala podłużna (ang. longitudinal wave)
fala, w której zaburzenie rozchodzi się równolegle do kierunku przemieszczania się fali
fala poprzeczna (ang. transverse wave)
fala, w której zaburzenie rozchodzi się prostopadle do kierunku ruchu fali
fala stojąca (ang. standing wave)
fala, która odbija się tam i z powrotem w ograniczonej przestrzeni
funkcja falowa (ang. wave function)
model matematyczny opisujący położenie cząstki ośrodka
impuls (ang. pulse)
pojedyncze zaburzenie, które przemieszcza się przez ośrodek, przenosząc energię, ale nie przenosząc masy
interferencja (ang. interference)
nakładanie się dwóch lub większej liczby fal w tym samym punkcie i w tej samej chwili
liczba falowa (ang. wave number)
2 π λ 2 π λ
liniowe równanie fali (ang. linear wave equation)
równanie opisujące falę, która jest wynikiem liniowych sił sprężystości działających w ośrodku; każda funkcja będąca rozwiązaniem równania falowego opisuje falę biegnącą w kierunku zgodnym ze zwrotem osi x x lub w kierunku przeciwnym do zwrotu osi x x ze stałą prędkością v v
mod podstawowy (ang. normal mode)
najprostsza możliwa konfiguracja fali stojącej na strunie
nadton (ang. overtone)
częstotliwość, która generuje falę stojącą, wyższa niż częstotliwość podstawowa
natężenie fali (ang. intensity)
I I moc przypadająca na jednostkę powierzchni
prędkość fali (ang. wave velocity)
prędkość, z jaką przemieszcza się zaburzenie; nazywana również prędkością propagacji fali
strzałka (ang. antinode)
punkt, w którym amplituda fali stojącej jest maksymalna
superpozycja (ang. superposition)
zjawisko, które występuje, gdy conajmniej dwie fale spotykają się w tym samym punkcie
swobodne warunki brzegowe (ang. free boundary condition)
warunki charakteryzujące się tym, że granica ośrodka może zmienić swoje położenie
szybkość fali (ang. wave speed)
wartość prędkości fali
ustalone warunki brzegowe (ang. fixed boundary condition)
warunki charakteryzujące się tym, że granica ośrodka nie może zmienić swojego położenia
węzeł (ang. node)
punkt, w którym struna jest nieruchoma czyli, węzły są punktami, w których wychylenia fali stojącej wynoszą zero
wygaszanie interferencyjne (ang. destructive interference)
zjawisko występujące, gdy dwie identyczne fale mają przeciwne fazy w tym samym punkcie, tj. gdy grzbiet jednej fali odpowiada dolinie drugiej
wzmacnianie interferencyjne (ang. constructive interference)
zjawisko występujące, gdy dwie fale osiągną określony punkt dokładnie w tej samej chwili, t.j. grzbiety i doliny obu fal mają to samo położenie
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.