Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Sprawdź wiedzę

PsychologiaSprawdź wiedzę

1.

Psychologia poznawcza to dziedzina psychologii zajmująca się badaniem ________.

 1. ludzkiego rozwoju
 2. ludzkiego myślenia
 3. ludzkiego zachowania
 4. ludzkiego społeczeństwa
2.

Który z poniższych przykładów stanowi prototyp pojęcia przywództwa w drużynie sportowej?

 1. menadżer sprzętu
 2. sędzia
 3. kapitan drużyny
 4. najspokojniejszy członek drużyny
3.

Który z poniższych przykładów jest pojęciem sztucznym?

 1. ssaki
 2. pole trójkąta
 3. kamienie szlachetne
 4. nauczyciele
4.

Schemat zdarzeń nazywamy również __________ poznawczym.

 1. stereotypem
 2. pojęciem
 3. skryptem
 4. prototypem
5.

________ to zbiór ogólnych zasad porządkowania słów w znaczące zdania.

 1. Determinizm lingwistyczny
 2. Leksykon (słownictwo)
 3. Semantyka
 4. Składnia
6.

________ to najmniejsza jednostka języka posiadająca znaczenie.

 1. Leksykon (słownictwo)
 2. Fonem
 3. Morfem
 4. Składnia
7.

Znaczenie słów i fraz określa się, stosując zasady ________.

 1. leksyki
 2. fonemów
 3. nadmiernej generalizacji
 4. semantyki
8.

________ jest podstawową jednostką dźwiękową języka mówionego.

 1. Składnia
 2. Fonem
 3. Morfem
 4. Gramatyka
9.

Określona formuła, która gwarantuje rozwiązanie problemu to________.

 1. algorytm
 2. heurystyka
 3. nastawienie umysłowe
 4. metoda prób i błędów
10.

Przepis w formie ogólnych wskazówek, jak rozwiązać problem, to________.

 1. algorytm
 2. heurystyka
 3. nastawienie umysłowe
 4. metoda prób i błędów
11.

Który rodzaj efektu polega na ograniczeniu się do jednego aspektu problemu?

 1. efekt zakotwiczenia
 2. efekt potwierdzenia
 3. heurystyka reprezentatywności
 4. heurystyka dostępności
12.

Który rodzaj błędu polega na wykorzystaniu stereotypu przy podejmowaniu decyzji?

 1. efekt zakotwiczenia
 2. efekt potwierdzenia
 3. heurystyka reprezentatywności
 4. heurystyka dostępności
13.

Inteligencja płynna cechuje się________.

 1. umiejętnością przywoływania informacji
 2. umiejętnością tworzenia nowych rzeczy
 3. umiejętnością zrozumienia różnych kultur i komunikowania się z nimi
 4. umiejętnością dostrzegania złożonych zależności i rozwiązywania problemów
14.

Który z poniższych rodzajów inteligencji nie zalicza się do inteligencji wielorakich Gardnera?

 1. twórcza
 2. wizualno-przestrzenna
 3. językowa
 4. muzyczna
15.

Który teoretyk zaproponował triarchiczną teorię inteligencji?

 1. Goleman
 2. Gardner
 3. Sternberg
 4. Steitz
16.

Który rodzaj inteligencji w największym stopniu wykorzystujesz podczas analizy danych w poszukiwaniu tendencji statystycznej?

 1. praktyczną
 2. analityczną
 3. emocjonalną
 4. twórczą
17.

Aby dany test został uznany za znormalizowany i wystandaryzowany, należy przeprowadzić go na________.

 1. grupie rówieśników
 2. próbie reprezentatywnej
 3. dzieciach z niepełnosprawnością umysłową
 4. dzieciach o przeciętnej inteligencji
18.

Przeciętny wynik osoby o średnim IQ wynosi ________.

 1. 70
 2. 130
 3. 85
 4. 100
19.

Kto opracował najczęściej obecnie stosowany test IQ?

 1. sir Francis Galton
 2. Alfred Binet
 3. Lewis Terman
 4. David Wechsler
20.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego używa obecnie określenia ________ jako rozpoznanie stanu wcześniej nazywanego opóźnieniem umysłowym.

 1. autyzm i niepełnosprawności rozwojowe
 2. obniżona inteligencja
 3. niepełnosprawność intelektualna
 4. zakłócenie poznawcze
21.

Skąd się bierze wysoka inteligencja?

 1. z uwarunkowań genetycznych
 2. z uwarunkowań środowiskowych
 3. zarówno A i B
 4. ani A, ani B
22.

Arthur Jensen twierdził, że ________.

 1. za inteligencję odpowiedzialna jest wyłącznie genetyka
 2. za inteligencję odpowiedzialne jest wyłącznie środowisko
 3. poziom inteligencji określa rasa
 4. testy IQ nie uwzględniają statusu socjoekonomicznego
23.

Czym są trudności w uczeniu się?

 1. zaburzeniem rozwojowym
 2. zaburzeniem neurologicznym
 3. zaburzeniem emocjonalnym
 4. zaburzeniem intelektualnym
24.

Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?

 1. Bieda zawsze wpływa na to, czy ludzie są w stanie osiągnąć pełen potencjał intelektualny.
 2. Inteligencję jednostki determinuje wyłącznie poziom inteligencji jej rodzeństwa.
 3. Środowisko, w którym człowiek dorasta, jest najsilniejszym wyznacznikiem jego późniejszej inteligencji.
 4. Na poziom inteligencji danej osoby wpływa łącznie wiele czynników.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.