Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Kluczowe pojęcia

PsychologiaKluczowe pojęcia

autonomiczny układ nerwowy (wegetatywny układ nerwowy) (ang. autonomic nervous system)
układ, który kontroluje narządy wewnętrzne oraz gruczoły człowieka
agonista (ang. agonist)
lek naśladujący lub wzmacniający działanie neuroprzekaźnika
akson (neuryt, wypustka osiowa) (ang. axon)
najdłuższa wypustka neuronu, przewodząca impulsy na zewnątrz komórki
allel (ang. allele)
jedna z wersji genu
allel dominujący (ang. dominant allele)
allel, który ujawnia się w fenotypie danego osobnika
allel recesywny (ang. recessive allele)
allel, którego fenotyp ujawni się tylko w przypadku homozygoty recesywnej
antagonista (ang. antagonist)
lek, który blokuje lub utrudnia normalną aktywność danego neuroprzekaźnika
bliźnięta dwujajowe (ang. fraternal twins)
bliźnięta, które rozwijają się z dwóch różnych komórek jajowych zapłodnionych przez dwa plemniki, więc ich materiał genetyczny różni się tak samo jak u rodzeństwa, które nie jest z ciąży bliźniaczej
bliźnięta jednojajowe (ang.identical twins)
bliźnięta, które rozwijają się z tego samego plemnika i tej samej komórki jajowej
błona półprzepuszczalna (ang. semipermeable membrane)
błona komórkowa, która umożliwia przechodzenie przez nią mniejszych cząsteczek lub cząsteczek bez ładunku elektrycznego, a zatrzymuje cząsteczki większe lub posiadające ładunek elektryczny
bruzda (łac. sulcus)
wgłębienia lub rowki w korze mózgowej
cecha wielogenowa (poligenowa) (ang. polygenic trait)
cecha uwarunkowana wieloma genami
chromosom (ang. chromosome)
długi łańcuch materiału genetycznego
ciało migdałowate (jądro migdałowate) (ang. amygdala)
część układu limbicznego zaangażowana w doświadczanie emocji i pamięć emocjonalną
ciało migdałowate (jądro migdałowate) (ang. amygdala)
struktura w mózgu, której głównym zadaniem jest regulacja emocji takich jak strach i agresja; bierze również udział w przechowywaniu wspomnień
ciało modzelowate (spoidło wielkie mózgu) (łac. corpus callosum)
grube pasmo włókien nerwowych łączących dwie półkule mózgu
cukrzyca (ang. diabetes)
choroba związana z niewystarczającą produkcją insuliny
czynnościowy rezonans magnetyczny (ang. functional magnetic resonance imaging (fMRI))
służy do badania zmiany aktywności metabolicznej w czasie
dendryt (ang. dendrites)
rozgałęziona wypustka neuronu, która odbiera sygnały pochodzące od innych neuronów
elektroencefalografia (ang. electroencephalography (EEG))
rejestrowanie aktywności elektrycznej mózgu za pomocą elektrod umieszczonych na skórze głowy
epigenetyka (ang. epigenetics)
dziedzina genetyki zajmująca się badaniem interakcji genotyp‒środowisko, wyjaśniająca np. dlaczego ten sam genotyp może mieć różną ekspresję
fenotyp (ang. phenotype)
obserwowalne cechy danej osoby, będące skutkiem interakcji genotypu i i środowiska
gen (ang. gene)
odcinek DNA całkowicie lub częściowo kontrolujący cechy organizmu
genotyp (ang. genotype)
struktura genetyczna odziedziczona po rodzicach
gonada (ang. gonad)
wydziela hormony płciowe, które są ważne w procesie rozmnażania i pośredniczą zarówno w motywacji seksualnej, jak i w zachowaniach seksualnych
heterozygotyczny (ang. heterozygous)
składający się z dwóch różnych alleli
hipokamp (łac. hippocampus)
parzysta struktura w płacie skroniowym powiązana z uczeniem się i pamięcią
homeostaza (ang. homeostasis)
stan równowagi, czyli kiedy warunki biologiczne organizmu (np. temperatura ciała) są utrzymywane na optymalnym poziomie
homozygotyczny (ang. homozygous)
składający się z dwóch identycznych alleli
hormon (ang. hormone)
związek chemiczny wydzielany przez gruczoły wydzielania wewnętrznego
istota czarna (łac. substantia nigra)
część śródmózgowia, w której wytwarzana jest dopamina; odpowiada za kontrolę ruchu
kolbka synaptyczna (ang. terminal button)
zakończenie aksonu zawierające pęcherzyki synaptyczne
komórka glejowa (ang. glial cells)
komórka układu nerwowego, która zapewnia fizyczne i metaboliczne zaplecze neuronom, w tym izolację neuronalną i komunikację oraz transport składników odżywczych i ubocznych produktów przemiany materii
kora mózgowa (kora mózgu) (ang. cerebral cortex)
warstwa tkanki nerwowej pokrywająca półkule mózgowe; odpowiedzialna za zaawansowane zdolności umysłowe, np. myślenie abstrakcyjne
kora przedczołowa (ang. prefrontal cortex)
obszar płata czołowego odpowiedzialny za funkcjonowanie poznawcze wyższego poziomu
kora ruchowa (ang. motor cortex)
obszar kory mózgowej zaangażowany w planowanie i koordynację ruchu
kora słuchowa (ang. auditory cortex)
obszar kory mózgowej w płacie skroniowym odpowiedzialny za przetwarzanie informacji słuchowych
kora somatosensoryczna (ang. somatosensory cortex)
ośrodek niezbędny do przetwarzania informacji sensorycznych z całego ciała, takich jak dotyk, temperatura i ból
korelacja genotyp–środowisko (ang. genetic environmental correlation)
pogląd na temat interakcji genotyp–środowisko, według którego geny wpływają na środowisko człowieka, a środowisko wpływa na ekspresję jego genów
kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) (ang. deoxyribonucleic acid)
cząsteczka w kształcie helisy, zbudowana z par podjednostek zwanych nukleotydami
lateralizacja (ang. lateralization)
specjalizacja czynnościowa półkul mózgowych; każda półkula odpowiada za konkretne funkcje
leki psychotropowe (ang. psychotropic medications)
substancje psychoaktywne, które łagodzą objawy psychiczne, przywracając równowagę neuroprzekaźników
most (ang. pons)
część tyłomózgowia łącząca mózg i rdzeń kręgowy zaangażowana w regulację aktywności mózgu podczas snu
móżdżek (łac. cerebellum)
część tyłomózgowia, która kontroluje równowagę, koordynację, ruch i zdolności ruchowe oraz wybrane funkcje poznawcze dotyczące zapamiętywania
mutacja (ang. mutation)
nagła i trwała zmiana genu
nadnercze (ang. adrenal gland)
gruczoł wydzielania wewnętrznego położony nad nerkami, który wydziela hormony biorące udział w reakcji na stres
neurony (komórki nerwowe) (ang. neurons)
pobudliwe komórki w układzie nerwowym służące do integracji i przesyłania informacji; są niezbędne dla wszystkich zadań układu nerwowego
neuroprzekaźnik (ang. neurotransmitter)
związek chemiczny będący przekaźnikiem w układzie nerwowym
obwodowy układ nerwowy (ang. peripheral nervous system (PNS))
nerwy i zwoje nerwowe łączące mózg i rdzeń kręgowy z mięśniami, organami i ośrodkami czuciowymi na obrzeżach ciała
osłonka mielinowa (otoczka mielinowa, mielina) (ang. myelin sheath)
substancja tłuszczowa izolująca aksony
ośrodek Broki (obszar Broki) (ang. Broca’s area)
rejon w lewej półkuli mózgu, w którym zachodzą procesy związane z generowaniem mowy
ośrodek Wernickego (ang. Wernicke’s area)
część mózgu, w której zachodzą procesy rozumienia mowy
ośrodkowy układ nerwowy (ang. central nervous system (CNS))
mózg i rdzeń kręgowy
perikarion (ciało komórki, neurocyt) (łac. soma)
część neuronu zawierająca jądro komórki oraz cytoplazmę
perspektywa biologiczna (ang. biological perspective)
pogląd, że zaburzenia psychiczne takie jak depresja i schizofrenia są związane z brakiem równowagi w jednym lub kilku układach neuroprzekaźników
pęcherzyk synaptyczny (ang. synaptic vesicle)
fragment komórki nerwowej, w którym magazynowane są neuroprzekaźniki
pień mózgu (ang. brain stem)
struktura regulująca podstawowe procesy życiowe
płat ciemieniowy (ang. parietal lobe)
część kory mózgowej zaangażowana w przetwarzanie różnych bodźców zmysłowych; zawiera pierwotną korę somatosensoryczną
płat czołowy (ang. frontal lobe)
część kory mózgowej zaangażowana w rozumowanie, kontrolę motoryczną, emocje i język; zawiera korę ruchową
płat potyliczny (ang. occipital lobe)
część kory mózgowej związana z przetwarzaniem wizualnym; zawiera pierwotną korę wzrokową
płat skroniowy (ang.temporal lobe)
część kory mózgowej związana ze słuchem, pamięcią, emocjami i niektórymi aspektami mowy; zawiera pierwotną korę słuchową
podwzgórze (łac. hypothalamus)
część podkorowa mózgowia regulująca motywację i zachowania seksualne oraz szereg procesów homeostatycznych; służy jako łącznik między układem nerwowym a układem hormonalnym
pole brzuszne nakrywki (ang. ventral tegmental area (VTA))
część śródmózgowia, w której wytwarzana jest dopamina; odpowiada za regulację nastroju i uzależnień oraz za funkcjonowanie układu nagrody
potencjał błonowy (ang. membrane potential)
różnica potencjałów elektrycznych po obu stronach błony komórkowej
potencjał czynnościowy (ang. action potential)
sygnał elektryczny w komórce nerwowej, który najczęściej biegnie od ciała komórki i przesuwa się wzdłuż aksonu
potencjał spoczynkowy (ang. resting potential)
stan gotowości potencjału błony komórkowej neuronu pomiędzy sygnałami
pozytonowa tomografia emisyjna (ang. positron emission tomography (PET))
metoda obrazowania polega na wprowadzaniu do ciała pacjenta łagodnie radioaktywnej substancji i monitorowaniu zmian w przepływie krwi do różnych obszarów ciała
półkula mózgowa (ang. hemisphere)
lewa lub prawa połowa mózgu
próg pobudzenia (ang. threshold o⁠f excitation)
poziom potencjału elektrycznego w błonie, którego przekroczenie wywołuje potencjał czynnościowy
przodomózgowie (ang. forebrain)
największa część mózgu, zawierająca między innymi korę mózgową, wzgórze i układ limbiczny
przysadka mózgowa (ang. pituitary gland)
gruczoł dokrewny wytwarzający i wydzielający hormony, które m.in. regulują poziom płynu w organizmie i zawiadują aktywnością innych gruczołów w układzie hormonalnym
przywspółczulny (parasympatyczny) układ nerwowy (ang. parasympathetic nervous system)
układ związany z rutynowymi, codziennymi aktywnościami ciała
rdzeń przedłużony (łac. medulla)
struktura tyłomózgowia kontrolująca zautomatyzowane procesy, takie jak oddychanie, ciśnienie krwi i tętno
reakcja na zagrożenie (reakcja „walcz lub uciekaj”) (ang. fight or flight response)
aktywacja układu współczulnego (autonomicznego układu nerwowego), umożliwiająca dostęp do rezerw energii i zwiększonej wrażliwości czuciowej, by odeprzeć zagrożenie lub uciec w bezpieczne miejsce
receptor (ang. receptor)
białko na powierzchni komórki, do którego przyłączają się neuroprzekaźniki
rezonans magnetyczny (ang. magnetic resonance imaging (MRI))
nieinwazyjne obrazowanie tkanek za pomocą pola magnetycznego
somatyczny układ nerwowy (ang. somatic nervous system)
układ, który przekazuje informacje sensoryczne i ruchowe do i z centralnego układu nerwowego
szczelina podłużna mózgu (ang. longitudinal fissure)
najgłębsza bruzda w korze mózgu
szczelina synaptyczna (ang. synaptic cleft)
mała przerwa między dwoma neuronami; miejsce komunikacji między tymi komórkami
śródmózgowie (ang. midbrain)
część mózgu umiejscowiona między przodomózgowiem a tyłomózgowiem; zawiera twór siatkowaty (układ siatkowaty)
tarczyca (ang. thyroid gland)
gruczoł wydzielania wewnętrznego; wydziela hormony regulujące metabolizm, wzrost i apetyt
teoria ewolucji poprzez dobór naturalny (ang. theory of evolution by natural selection)
teoria, według której przetrwają i będą się rozmnażać organizmy lepiej od pozostałych przystosowane do środowiska
tomografia komputerowa (TK) (ang. computerized tomography (CT))
badanie radiologiczne, w którym uzyskuje się prześwietlenia danego obszaru ciała pacjenta
trzustka (ang. pancreas)
narząd wydzielający hormony regulujące poziom cukru we krwi
tyłomózgowie (ang. hindbrain)
część mózgu zawierająca m.in. rdzeń, most i móżdżek
układ hormonalny (układ dokrewny) (ang. endocrine system)
układ gruczołów wytwarzających substancje chemiczne zwane hormonami
układ limbiczny (ang. limbic system)
układ struktur mózgowych zaangażowanych w procesy emocjonalne i pamięć
układ siatkowaty (ang. reticular formation)
część śródmózgowia ważna dla regulacji cyklu snu i czuwania, pobudzenia, czujności i aktywności ruchowej
współczulny (sympatyczny) układ nerwowy (ang. sympathetic nervous system)
układ odpowiedzialny za mobilizację organizmu w sytuacjach stresowych
wychwyt zwrotny (ang. reuptake)
przepompowanie neuroprzekaźnika z powrotem do neuronu, który go uwolnił
wzgórze (łac. thalamus)
obszar mózgu, który przesyła informacje o bodźcach zmysłowych
zakres reakcji (norma reakcji genotypu) (ang. range of reaction)
wyznaczone przez geny granice, w ramach których może się zmieniać dana cecha
zakręt kory mózgowej (łac. gyrus)
uwypuklenia na powierzchni kory mózgowej
zjawisko „wszystko albo nic” (ang. all-or-none)
sygnał pochodzący z innego neuronu może być albo wystarczający, albo niewystarczający do osiągnięcia progu pobudzenia i wywołania potencjału czynnościowego
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.