Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

3.3 Składowe układu nerwowego

Psychologia3.3 Składowe układu nerwowego

Menu
Spis treści
 1. Przedmowa
 2. 1 Wstęp do psychologii
  1. Wprowadzenie
  2. 1.1 Czym jest psychologia
  3. 1.2 Historia psychologii
  4. 1.3 Psychologia współczesna
  5. 1.4 Kariera zawodowa psychologa
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 3. 2 Prowadzenie badań
  1. Wprowadzenie
  2. 2.1 Dlaczego badania są ważne?
  3. 2.2 Metody badawcze
  4. 2.3 Analiza wyników
  5. 2.4 Etyka
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 4. 3 Biopsychologia
  1. Wprowadzenie
  2. 3.1 Genetyka człowieka
  3. 3.2 Komórki układu nerwowego
  4. 3.3 Składowe układu nerwowego
  5. 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
  6. 3.5 Układ hormonalny
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 5. 4 Stany świadomości
  1. Wprowadzenie
  2. 4.1 Czym jest świadomość?
  3. 4.2 Rola snu
  4. 4.3 Fazy snu
  5. 4.4 Zaburzenia snu
  6. 4.5 Używanie substancji psychoaktywnych
  7. 4.6 Inne stany świadomości
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 6. 5 Wrażenia zmysłowe i spostrzeganie
  1. Wprowadzenie
  2. 5.1 Czym różnią się wrażenia zmysłowe i spostrzeganie
  3. 5.2 Fale i długości fal
  4. 5.3 Wzrok
  5. 5.4 Słuch
  6. 5.5 Inne zmysły
  7. 5.6 Zasady postrzegania w psychologii Gestalt
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 7. 6 Uczenie się
  1. Wprowadzenie
  2. 6.1 Na czym polega proces uczenia się?
  3. 6.2 Warunkowanie klasyczne
  4. 6.3 Warunkowanie sprawcze
  5. 6.4 Uczenie się przez obserwację (modelowanie)
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 8. 7 Myślenie i inteligencja
  1. Wprowadzenie
  2. 7.1 Czym jest poznanie?
  3. 7.2 Język
  4. 7.3 Rozwiązywanie problemów
  5. 7.4 Czym jest inteligencja i twórczość?
  6. 7.5 Pomiar inteligencji
  7. 7.6 Źródła inteligencji
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 9. 8 Pamięć
  1. Wprowadzenie
  2. 8.1 Jak działa pamięć
  3. 8.2 Obszary mózgu zaangażowane w procesy pamięciowe
  4. 8.3 Kłopoty z pamięcią
  5. 8.4 Sposoby na poprawę pamięci
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 10. 9 Psychologia rozwojowa
  1. Wprowadzenie
  2. 9.1 Co to jest psychologia rozwojowa?
  3. 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
  4. 9.3 Stadia rozwoju
  5. 9.4 Kres życia
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 11. 10 Emocje i motywacje
  1. Wprowadzenie
  2. 10.1 Emocje
  3. 10.2 Biologia emocji
  4. 10.3 Motywacja
  5. 10.4 Sfera seksualna
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 12. 11 Osobowość
  1. Wprowadzenie
  2. 11.1 Czym jest osobowość?
  3. 11.2 Freud i perspektywa psychodynamiczna
  4. 11.3 Neofreudyści: Adler, Erikson, Jung i Horney
  5. 11.4 Podejście poznawcze
  6. 11.5 Podejścia humanistyczne
  7. 11.6 Teorie cech
  8. 11.7 Socjobiologiczna koncepcja osobowości
  9. 11.8 Kulturowe uwarunkowania osobowości
  10. 11.9 Temperament
  11. 11.10 Ocena osobowości
  12. Kluczowe pojęcia
  13. Podsumowanie
  14. Sprawdź wiedzę
  15. Ćwicz myślenie krytyczne
  16. Rozwijaj się
 13. 12 Psychologia społeczna
  1. Wprowadzenie
  2. 12.1 Czym zajmuje się psychologia społeczna?
  3. 12.2 Atrybucje
  4. 12.3 Role i normy społeczne
  5. 12.4 Postawy i ich zmiana
  6. 12.5 Konformizm, zgodność, posłuszeństwo
  7. 12.6 Uprzedzenia i dyskryminacja
  8. 12.7 Agresja
  9. 12.8 Zachowania pomocne
  10. 12.9 Tworzenie relacji
  11. Kluczowe pojęcia
  12. Podsumowanie
  13. Sprawdź wiedzę
  14. Ćwicz myślenie krytyczne
  15. Rozwijaj się
 14. 13 Psychologia pracy i organizacji
  1. Wprowadzenie
  2. 13.1 Dopasowanie człowiek–organizacja
  3. 13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
  4. 13.3 Stres w pracy
  5. 13.4 Motywacja do pracy
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 15. 14 Stres
  1. Wprowadzenie
  2. 14.1 Czym jest stres?
  3. 14.2 Stresory
  4. 14.3 Stres a choroby
  5. 14.4 Kontrolowanie stresu
  6. 14.5 Dążenie do szczęścia
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 16. 15 Zaburzenia psychiczne
  1. Wprowadzenie
  2. 15.1 Czym są zaburzenia psychiczne?
  3. 15.2 Diagnostyka i klasyfikacja zaburzeń psychicznych
  4. 15.3 Poglądy na przyczyny zaburzeń psychicznych
  5. 15.4 Zaburzenia lękowe
  6. 15.5 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i pokrewne
  7. 15.6 Zespół stresu pourazowego
  8. 15.7 Zaburzenia nastroju
  9. 15.8 Schizofrenia
  10. 15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
  11. 15.10 Zaburzenia występujące u dzieci
  12. 15.11 Zaburzenia osobowości
  13. Kluczowe pojęcia
  14. Podsumowanie
  15. Sprawdź wiedzę
  16. Ćwicz myślenie krytyczne
  17. Rozwijaj się
 17. 16 Terapia i leczenie
  1. Wprowadzenie
  2. 16.1 Terapia zaburzeń psychicznych teraz i kiedyś
  3. 16.2 Techniki terapeutyczne
  4. 16.3 Sposoby leczenia
  5. 16.4 Uzależnienia i zaburzenia związane z zażywaniem środków odurzających
  6. 16.5 Wykorzystanie paradygmatu społeczno-kulturowego w terapii
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 18. Bibliografia
 19. Skorowidz nazwisk
 20. Skorowidz rzeczowy
 21. Skorowidz terminów obcojęzycznych

Układ nerwowy (ang. nervous system) można podzielić na dwie główne składowe: ośrodkowy układ nerwowy (OUN) (ang. central nervous system (CNS)) i obwodowy układ nerwowy (ang. peripheral nervous system (PNS)). Jak pokazano na Ilustracji 3.13, OUN składa się z mózgu i rdzenia kręgowego, obwodowy układ nerwowy zaś łączy go z resztą ciała. W tym podrozdziale omówimy dokładniej obwodowy układ nerwowy; mózgiem i rdzeniem kręgowym zajmiemy się później.

Ilustracja 3.13 Układ nerwowy człowieka ma dwie główne składowe: (a) ośrodkowy układ nerwowy i (b) obwodowy układ nerwowy.

Obwodowy układ nerwowy

Obwodowy układ nerwowy składa się z grubych wiązek włókien nerwowych, zwanych nerwami, które przenoszą impulsy nerwowe między ośrodkowym układem nerwowym a mięśniami i narządami (w tym narządami zmysłów) zlokalizowanymi w rozmaitych częściach ciała poza OUN. Obwodowy układ nerwowy również można podzielić na dwie części: somatyczną i wegetatywną (autonomiczną).

Somatyczny układ nerwowy (ang. somatic nervous system) odpowiada za aktywności tradycyjnie uznawane za świadome lub zależne od woli. Przekazuje informacje czuciowe i ruchowe z i do OUN; składają się nań neurony ruchowe i czuciowe. Neurony ruchowe, które przekazują informacje z OUN do mięśni, biegną włóknami odśrodkowymi (eferentnymi – po łacinie efferens oznacza „odprowadzający”). Neurony czuciowe przesyłające informacje do OUN biegną we włóknach dośrodkowych (aferentnych – z łaciny afferens „doprowadzający”). Każdy nerw jest wiązką włókien nerwowych tworzącą swoistą dwukierunkową drogę szybkiego ruchu i zawiera tysiące aksonów, zarówno do, jak i odśrodkowych.

Autonomiczny układ nerwowy (wegetatywny układ nerwowy) (ang. autonomic nervous system) kontroluje czynność narządów wewnętrznych i gruczołów dokrewnych. Uważa się, że pozostaje on poza naszą świadomą kontrolą. Można go podzielić na część sympatyczną (współczulną) i parasympatyczną (przywspółczulną) (Ilustracja 3.14). Współczulny układ nerwowy (ang. sympathetic nervous system) odpowiada za przygotowanie organizmu do walki lub ucieczki – aktywności związanych ze stresem; przywspółczulny układ nerwowy (ang. parasympathetic nervous system) kieruje ciałem w rutynowych, codziennych aktywnościach. Te dwie składowe wzajemnie się dopełniają, działając wspólnie na rzecz utrzymania homeostazy organizmu. Homeostaza (ang. homeostasis) to inaczej stan równowagi, w którym parametry takie jak temperatura ciała są utrzymywane w optymalnych granicach.

Rysunek ludzkiego ciała ukazuje różne funkcje współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego. Część przywspółczulna zwęża źrenice, pobudza wydzielanie śliny, spowalnia tętno, zwęża oskrzela, pobudza trawienie i wydzielanie żółci oraz kurczy mięsień pęcherza moczowego. Część współczulna rozszerza źrenice, hamuje wydzielanie śliny, przyspiesza bicie serca, rozszerza oskrzela, hamuje procesy trawienne, pobudza rozkład glikogenu i wydzielanie adrenaliny i noradrenaliny, rozluźnia mięsień pęcherza.
Ilustracja 3.14 Współczulny i przywspółczulny układ nerwowy działają przeciwstawnie na wiele układów.

Współczulny układ nerwowy ulega aktywacji, gdy jesteśmy zestresowani lub pobudzeni. Naszym przodkom jego aktywność pozwalała przetrwać. Wyobraźmy sobie na przykład, że nasz prapraprzodek, polując na króliki czy inną drobną zwierzynę, nagle wszedł na teren niedźwiedzicy z młodymi. Gdy ją zauważył, w jego organizmie zaszedł szereg szybkich zmian – jako bezpośredni efekt aktywacji układu współczulnego – przygotowujących go do stawienia czoła nagłemu zagrożeniu. W takiej sytuacji źrenice się rozszerzają, tętno i ciśnienie krwi rosną, pęcherz się rozluźnia, wątroba pompuje do krwi glukozę, a adrenalina rusza do krwiobiegu. Taki zestaw zmian fizjologicznych to reakcja „walcz lub uciekaj” (ang. fight or flight response). Udostępnia organizmowi rezerwy energetyczne i usprawnia jego procesy percepcyjne, by mógł skutecznie walczyć albo uciec w bezpieczne miejsce.

Taka reakcja z pewnością miała zasadnicze znaczenie dla przetrwania naszych przodków, którzy żyli w świecie pełnym rzeczywistych, fizycznych niebezpieczeństw. Jednakże wiele sytuacji pobudzenia, z jakimi mamy do czynienia we współczesnym świecie, ma raczej podłoże psychiczne. Pomyśl na przykład, jak się czujesz, gdy przedstawiasz prezentację przed pełną salą albo gdy czekasz na ważny egzamin. Nie jesteś w sytuacji fizycznego zagrożenia, a mimo to ewolucja sprawiła, że reagujesz na te sytuacje tak samo jak na szablozębnego tygrysa – uruchamiasz reakcję walki lub ucieczki. W obecnych warunkach ten rodzaj reakcji nie jest nawet w części tak przydatny, jak był niegdyś. Nasz organizm stawiany co dnia w stresogennych sytuacjach, w których nie może ani walczyć, ani uciec, zaczyna odczuwać negatywne konsekwencje zdrowotne. Niedawne badania sugerują, że do konsekwencji stałej, powtarzanej ekspozycji na stres należą m.in. zwiększona podatność na chorobę wieńcową (Chandolaet al., 2006) oraz obniżenie odporności (Glaser i Kiecolt-Glaser, 2005).

Gdy zagrożenie zostaje zneutralizowane, pałeczkę przejmuje układ przywspółczulny, który przywraca ciało do stanu równowagi. Serce zwalnia, ciśnienie spada, źrenice zwężają się, odzyskujemy kontrolę nad pęcherzem, a wątroba na powrót zaczyna gromadzić glukozę w postaci glikogenu na gorsze czasy.

Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.