Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Sprawdź wiedzę

PsychologiaSprawdź wiedzę

Menu
Spis treści
 1. Przedmowa
 2. 1 Wstęp do psychologii
  1. Wprowadzenie
  2. 1.1 Czym jest psychologia
  3. 1.2 Historia psychologii
  4. 1.3 Psychologia współczesna
  5. 1.4 Kariera zawodowa psychologa
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 3. 2 Prowadzenie badań
  1. Wprowadzenie
  2. 2.1 Dlaczego badania są ważne?
  3. 2.2 Metody badawcze
  4. 2.3 Analiza wyników
  5. 2.4 Etyka
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 4. 3 Biopsychologia
  1. Wprowadzenie
  2. 3.1 Genetyka człowieka
  3. 3.2 Komórki układu nerwowego
  4. 3.3 Składowe układu nerwowego
  5. 3.4 Mózg i rdzeń kręgowy
  6. 3.5 Układ hormonalny
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 5. 4 Stany świadomości
  1. Wprowadzenie
  2. 4.1 Czym jest świadomość?
  3. 4.2 Rola snu
  4. 4.3 Fazy snu
  5. 4.4 Zaburzenia snu
  6. 4.5 Używanie substancji psychoaktywnych
  7. 4.6 Inne stany świadomości
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 6. 5 Wrażenia zmysłowe i spostrzeganie
  1. Wprowadzenie
  2. 5.1 Czym różnią się wrażenia zmysłowe i spostrzeganie
  3. 5.2 Fale i długości fal
  4. 5.3 Wzrok
  5. 5.4 Słuch
  6. 5.5 Inne zmysły
  7. 5.6 Zasady postrzegania w psychologii Gestalt
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 7. 6 Uczenie się
  1. Wprowadzenie
  2. 6.1 Na czym polega proces uczenia się?
  3. 6.2 Warunkowanie klasyczne
  4. 6.3 Warunkowanie sprawcze
  5. 6.4 Uczenie się przez obserwację (modelowanie)
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 8. 7 Myślenie i inteligencja
  1. Wprowadzenie
  2. 7.1 Czym jest poznanie?
  3. 7.2 Język
  4. 7.3 Rozwiązywanie problemów
  5. 7.4 Czym jest inteligencja i twórczość?
  6. 7.5 Pomiar inteligencji
  7. 7.6 Źródła inteligencji
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Rozwijaj się
 9. 8 Pamięć
  1. Wprowadzenie
  2. 8.1 Jak działa pamięć
  3. 8.2 Obszary mózgu zaangażowane w procesy pamięciowe
  4. 8.3 Kłopoty z pamięcią
  5. 8.4 Sposoby na poprawę pamięci
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 10. 9 Psychologia rozwojowa
  1. Wprowadzenie
  2. 9.1 Co to jest psychologia rozwojowa?
  3. 9.2 Teorie psychologii rozwojowej
  4. 9.3 Stadia rozwoju
  5. 9.4 Kres życia
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 11. 10 Emocje i motywacje
  1. Wprowadzenie
  2. 10.1 Emocje
  3. 10.2 Biologia emocji
  4. 10.3 Motywacja
  5. 10.4 Sfera seksualna
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 12. 11 Osobowość
  1. Wprowadzenie
  2. 11.1 Czym jest osobowość?
  3. 11.2 Freud i perspektywa psychodynamiczna
  4. 11.3 Neofreudyści: Adler, Erikson, Jung i Horney
  5. 11.4 Podejście poznawcze
  6. 11.5 Podejścia humanistyczne
  7. 11.6 Teorie cech
  8. 11.7 Socjobiologiczna koncepcja osobowości
  9. 11.8 Kulturowe uwarunkowania osobowości
  10. 11.9 Temperament
  11. 11.10 Ocena osobowości
  12. Kluczowe pojęcia
  13. Podsumowanie
  14. Sprawdź wiedzę
  15. Ćwicz myślenie krytyczne
  16. Rozwijaj się
 13. 12 Psychologia społeczna
  1. Wprowadzenie
  2. 12.1 Czym zajmuje się psychologia społeczna?
  3. 12.2 Atrybucje
  4. 12.3 Role i normy społeczne
  5. 12.4 Postawy i ich zmiana
  6. 12.5 Konformizm, zgodność, posłuszeństwo
  7. 12.6 Uprzedzenia i dyskryminacja
  8. 12.7 Agresja
  9. 12.8 Zachowania pomocne
  10. 12.9 Tworzenie relacji
  11. Kluczowe pojęcia
  12. Podsumowanie
  13. Sprawdź wiedzę
  14. Ćwicz myślenie krytyczne
  15. Rozwijaj się
 14. 13 Psychologia pracy i organizacji
  1. Wprowadzenie
  2. 13.1 Dopasowanie człowiek–organizacja
  3. 13.2 Postawy wobec organizacji i relacje w pracy
  4. 13.3 Stres w pracy
  5. 13.4 Motywacja do pracy
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Rozwijaj się
 15. 14 Stres
  1. Wprowadzenie
  2. 14.1 Czym jest stres?
  3. 14.2 Stresory
  4. 14.3 Stres a choroby
  5. 14.4 Kontrolowanie stresu
  6. 14.5 Dążenie do szczęścia
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 16. 15 Zaburzenia psychiczne
  1. Wprowadzenie
  2. 15.1 Czym są zaburzenia psychiczne?
  3. 15.2 Diagnostyka i klasyfikacja zaburzeń psychicznych
  4. 15.3 Poglądy na przyczyny zaburzeń psychicznych
  5. 15.4 Zaburzenia lękowe
  6. 15.5 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i pokrewne
  7. 15.6 Zespół stresu pourazowego
  8. 15.7 Zaburzenia nastroju
  9. 15.8 Schizofrenia
  10. 15.9 Zaburzenia dysocjacyjne
  11. 15.10 Zaburzenia występujące u dzieci
  12. 15.11 Zaburzenia osobowości
  13. Kluczowe pojęcia
  14. Podsumowanie
  15. Sprawdź wiedzę
  16. Ćwicz myślenie krytyczne
  17. Rozwijaj się
 17. 16 Terapia i leczenie
  1. Wprowadzenie
  2. 16.1 Terapia zaburzeń psychicznych teraz i kiedyś
  3. 16.2 Techniki terapeutyczne
  4. 16.3 Sposoby leczenia
  5. 16.4 Uzależnienia i zaburzenia związane z zażywaniem środków odurzających
  6. 16.5 Wykorzystanie paradygmatu społeczno-kulturowego w terapii
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Rozwijaj się
 18. Bibliografia
 19. Skorowidz nazwisk
 20. Skorowidz rzeczowy
 21. Skorowidz terminów obcojęzycznych
1.

Hipotezy naukowe są ________ i falsyfikowalne.

 1. obserwowalne
 2. oryginalne
 3. możliwe do udowodnienia
 4. możliwe do testowania
2.

________ są definiowane jako obserwowalna rzeczywistość.

 1. Zachowania
 2. Fakty
 3. Opinie
 4. Teorie
3.

Wiedza naukowa jest ________.

 1. intuicyjna
 2. empiryczna
 3. definitywna
 4. subiektywna
4.

Krytyka teorii Freuda wynika z tego, że ________.

 1. były zbyt ograniczone
 2. były zbyt bulwersujące
 3. były zbyt ogólne
 4. nie były sprawdzalne
5.

Zygmunt Freud opracował swoją teorię rozwoju osobowości na podstawie prowadzonych przez długi czas dogłębnych wywiadów z kilkoma klientami. Tego typu podejście nazywamy _______.

 1. badaniem archiwalnym
 2. opisem przypadku
 3. obserwacją naturalną
 4. ankietą
6.

________ polega na obserwacji zachowań uczestników badania w ich naturalnym otoczeniu.

 1. Badanie archiwalne
 2. Opis przypadku
 3. Obserwacja naturalna
 4. Ankieta
7.

Ważnym ograniczeniem opisu przypadku jest _________.

 1. mało szczegółowy charakter pozyskanych informacji
 2. brak kontroli badacza nad przebiegiem badania
 3. brak możliwości odniesienia wyników do większej populacji
 4. brak zgodności ocen między oceniającymi
8.

Zaletą obserwacji naturalnej jest ________.

 1. pozyskiwanie danych w rzeczywistym otoczeniu
 2. szybkość i łatwość przeprowadzenia badania
 3. możliwość upewnienia się, że dane zbierane są w najbardziej efektywny sposób
 4. możliwość określenia relacji przyczynowo-skutkowej
9.

Wykorzystywanie istniejących zapisów w poszukiwaniu odpowiedzi na zadane w badaniu pytanie nazywamy ________.

 1. obserwacją naturalną
 2. ankietą
 3. badaniem podłużnym
 4. badaniem archiwalnym
10.

________ polega na obserwacji grupy uczestników badania przez długi czas.

 1. Badanie archiwalne
 2. Badanie podłużne
 3. Obserwacja naturalna
 4. Badanie przekrojowe
11.

________ to lista stworzonych przez badacza pytań, które można przedstawić osobie badanej.

 1. Archiwum
 2. Opis przypadku
 3. Obserwacja naturalna
 4. Ankieta
12.

Badania podłużne są utrudniane przez wysoki wskaźnik ________.

 1. maskowania
 2. obserwacji
 3. rezygnacji uczestników
 4. generalizacji
13.

Wzrost i masa ciała są skorelowane dodatnio (pozytywnie). Oznacza to, że:

 1. Nie ma związku między wzrostem a masą.
 2. Zazwyczaj im ktoś jest wyższy, tym jest szczuplejszy.
 3. Zazwyczaj im ktoś jest niższy, tym jest cięższy.
 4. Zazwyczaj im większy wzrost, tym większa masa.
14.

Który ze współczynników korelacji wskazuje na najsilniejszy związek między zmiennymi?

 1. –0,90
 2. –0,50
 3. +0,80
 4. +0,25
15.

Które zdanie najlepiej ilustruje korelację ujemną między liczbą godzin spędzonych przed telewizorem na tydzień przed egzaminem a oceną z egzaminu?

 1. Zbyt długi czas oglądania telewizji skutkuje słabymi wynikami z egzaminu.
 2. Mądrzy studenci oglądają mniej telewizji.
 3. Oglądanie telewizji wpływa na przygotowanie studentów do egzaminu.
 4. Studenci, którzy oglądają więcej telewizji, mają gorsze wyniki z egzaminów.
16.

Współczynnik korelacji wskazuje najsłabszą korelację, gdy ________.

 1. jest najbliższy 0
 2. jest najbliższy –1
 3. jest dodatni
 4. jest ujemny
17.

________ oznacza, że każda osoba z danej populacji ma taką samą szansę zostać poproszona o udział w badaniu.

 1. Operacjonalizacja
 2. Efekt placebo
 3. Dobór losowy
 4. Próba losowa
18.

________ podlega kontroli eksperymentatora. ________ podlega pomiarowi i analizie statystycznej.

 1. Zmienna zależna; Zmienna niezależna
 2. Zmienna niezależna; Zmienna zależna
 3. Efekt placebo; Efekt oczekiwań eksperymentatora
 4. Efekt oczekiwań eksperymentatora; Efekt placebo
19.

Badacze muszą ________ ważne aspekty ich badania, by inni dokładnie zrozumieli, w jaki sposób te aspekty zostały zdefiniowane.

 1. losowo przydzielać
 2. losowo wybierać
 3. operacjonalizować
 4. generalizować
20.

Czasami badacze stosują wśród uczestników z grupy kontrolnej ________, by kontrolować efekty oczekiwań uczestników względem eksperymentu.

 1. zmienną zależną
 2. zmienną niezależną
 3. analizę statystyczną
 4. substancję placebo (neutralną)
21.

Badacze mogą posłużyć się ________, jeśli przedstawienie uczestnikom wszystkich szczegółów badania mogłoby wypaczyć ich odpowiedzi.

 1. świadomą zgodą
 2. maskowaniem
 3. etyką
 4. procedurą wyjaśniania prawdziwego celu badania
22.

Udział osoby w projekcie badawczym musi być ________.

 1. losowy
 2. wynagrodzony
 3. dobrowolny
 4. publiczny
23.

Przed wzięciem udziału w eksperymencie uczestnik powinien przeczytać i podpisać ________.

 1. świadomą zgodę
 2. procedurę wyjaśniania prawdziwego celu badania
 3. formularz IRB
 4. formularz etyczny
Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.