Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Sprawdź wiedzę

PsychologiaSprawdź wiedzę

1.

Hipotezy naukowe są ________ i falsyfikowalne.

 1. obserwowalne
 2. oryginalne
 3. możliwe do udowodnienia
 4. możliwe do testowania
2.

________ są definiowane jako obserwowalna rzeczywistość.

 1. Zachowania
 2. Fakty
 3. Opinie
 4. Teorie
3.

Wiedza naukowa jest ________.

 1. intuicyjna
 2. empiryczna
 3. definitywna
 4. subiektywna
4.

Krytyka teorii Freuda wynika z tego, że ________.

 1. były zbyt ograniczone
 2. były zbyt bulwersujące
 3. były zbyt ogólne
 4. nie były sprawdzalne
5.

Zygmunt Freud opracował swoją teorię rozwoju osobowości na podstawie prowadzonych przez długi czas dogłębnych wywiadów z kilkoma klientami. Tego typu podejście nazywamy _______.

 1. badaniem archiwalnym
 2. opisem przypadku
 3. obserwacją naturalną
 4. ankietą
6.

________ polega na obserwacji zachowań uczestników badania w ich naturalnym otoczeniu.

 1. Badanie archiwalne
 2. Opis przypadku
 3. Obserwacja naturalna
 4. Ankieta
7.

Ważnym ograniczeniem opisu przypadku jest _________.

 1. mało szczegółowy charakter pozyskanych informacji
 2. brak kontroli badacza nad przebiegiem badania
 3. brak możliwości odniesienia wyników do większej populacji
 4. brak zgodności ocen między oceniającymi
8.

Zaletą obserwacji naturalnej jest ________.

 1. pozyskiwanie danych w rzeczywistym otoczeniu
 2. szybkość i łatwość przeprowadzenia badania
 3. możliwość upewnienia się, że dane zbierane są w najbardziej efektywny sposób
 4. możliwość określenia relacji przyczynowo-skutkowej
9.

Wykorzystywanie istniejących zapisów w poszukiwaniu odpowiedzi na zadane w badaniu pytanie nazywamy ________.

 1. obserwacją naturalną
 2. ankietą
 3. badaniem podłużnym
 4. badaniem archiwalnym
10.

________ polega na obserwacji grupy uczestników badania przez długi czas.

 1. Badanie archiwalne
 2. Badanie podłużne
 3. Obserwacja naturalna
 4. Badanie przekrojowe
11.

________ to lista stworzonych przez badacza pytań, które można przedstawić osobie badanej.

 1. Archiwum
 2. Opis przypadku
 3. Obserwacja naturalna
 4. Ankieta
12.

Badania podłużne są utrudniane przez wysoki wskaźnik ________.

 1. maskowania
 2. obserwacji
 3. rezygnacji uczestników
 4. generalizacji
13.

Wzrost i masa ciała są skorelowane dodatnio (pozytywnie). Oznacza to, że:

 1. Nie ma związku między wzrostem a masą.
 2. Zazwyczaj im ktoś jest wyższy, tym jest szczuplejszy.
 3. Zazwyczaj im ktoś jest niższy, tym jest cięższy.
 4. Zazwyczaj im większy wzrost, tym większa masa.
14.

Który ze współczynników korelacji wskazuje na najsilniejszy związek między zmiennymi?

 1. –0,90
 2. –0,50
 3. +0,80
 4. +0,25
15.

Które zdanie najlepiej ilustruje korelację ujemną między liczbą godzin spędzonych przed telewizorem na tydzień przed egzaminem a oceną z egzaminu?

 1. Zbyt długi czas oglądania telewizji skutkuje słabymi wynikami z egzaminu.
 2. Mądrzy studenci oglądają mniej telewizji.
 3. Oglądanie telewizji wpływa na przygotowanie studentów do egzaminu.
 4. Studenci, którzy oglądają więcej telewizji, mają gorsze wyniki z egzaminów.
16.

Współczynnik korelacji wskazuje najsłabszą korelację, gdy ________.

 1. jest najbliższy 0
 2. jest najbliższy –1
 3. jest dodatni
 4. jest ujemny
17.

________ oznacza, że każda osoba z danej populacji ma taką samą szansę zostać poproszona o udział w badaniu.

 1. Operacjonalizacja
 2. Efekt placebo
 3. Dobór losowy
 4. Próba losowa
18.

________ podlega kontroli eksperymentatora. ________ podlega pomiarowi i analizie statystycznej.

 1. Zmienna zależna; Zmienna niezależna
 2. Zmienna niezależna; Zmienna zależna
 3. Efekt placebo; Efekt oczekiwań eksperymentatora
 4. Efekt oczekiwań eksperymentatora; Efekt placebo
19.

Badacze muszą ________ ważne aspekty ich badania, by inni dokładnie zrozumieli, w jaki sposób te aspekty zostały zdefiniowane.

 1. losowo przydzielać
 2. losowo wybierać
 3. operacjonalizować
 4. generalizować
20.

Czasami badacze stosują wśród uczestników z grupy kontrolnej ________, by kontrolować efekty oczekiwań uczestników względem eksperymentu.

 1. zmienną zależną
 2. zmienną niezależną
 3. analizę statystyczną
 4. substancję placebo (neutralną)
21.

Badacze mogą posłużyć się ________, jeśli przedstawienie uczestnikom wszystkich szczegółów badania mogłoby wypaczyć ich odpowiedzi.

 1. świadomą zgodą
 2. maskowaniem
 3. etyką
 4. procedurą wyjaśniania prawdziwego celu badania
22.

Udział osoby w projekcie badawczym musi być ________.

 1. losowy
 2. wynagrodzony
 3. dobrowolny
 4. publiczny
23.

Przed wzięciem udziału w eksperymencie uczestnik powinien przeczytać i podpisać ________.

 1. świadomą zgodę
 2. procedurę wyjaśniania prawdziwego celu badania
 3. formularz IRB
 4. formularz etyczny
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.