Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania dodatkowe

83.

Fluorek potasu (KF) jest cząsteczką uformowaną przez wiązanie jonowe. W położeniu równowagowym atomy są oddalone od siebie o r 0 = 0,255 nm r 0 = 0,255 nm r_0=\SI{0,255}{\nano\metre} . Wyznacz elektrostatyczną energię potencjalną atomów. Powinowactwo elektronowe F wynosi 3,4 eV 3,4 eV \SI{3,4}{\electronvolt} , a energia jonizacji K 4,34 eV 4,34 eV \SI{4,34}{\electronvolt} . Wyznacz energię dysocjacji (pomiń energię odpychania).

84.

Do poprzedniego zadania naszkicuj wykres energii potencjalnej w zależności od odległości dla wiązania jonów K+ i K.

 1. Zaznacz na wykresie energię potrzebną do przeniesienia elektronu z K do F.
 2. Zaznacz na wykresie energię dysocjacji.
85.

Odległość między atomami wodoru w cząsteczce H2 wynosi ok. 0,075 nm 0,075 nm \SI{0,075}{\nano\metre} . Wyznacz charakterystyczną energię rotacji w eV eV \si{\electronvolt} .

86.

Charakterytyczna energia rotacji cząsteczki Cl2 wynosi 2,95 10 -5 eV 2,95 10 -5 eV \SI{2,95e-5}{\electronvolt} . Wyznacz odległość między atomami chloru.

87.

Wyznacz trzy najniższe rotacyjne poziomy energetyczne cząsteczki H2.

88.

Atom węgla może hybrydyzować w konfiguracji s p 2 s p 2 sp^2 . Jaki jest kąt między takimi orbitalami?

89.

Wymień pięć cech kryształów jonowych, które wynikają z dużej energii dysocjacji.

90.

Dlaczego wiązanie w H 2 + H 2 + \text{H}_2^{\text{+}} jest preferowane? W odpowiedzi użyj argumentu związanego z symetrią elektronowej funkcji falowej.

91.

Astronomowie twierdzą, że zmierzone widma światła pewnej odległej gwiazdy stanowią dowód istnienia He2. Czy wierzysz im?

92.

Pokaż, że moment bezwładności cząsteczki dwuatomowej dany jest formułą I = μ r 0 2 I = μ r 0 2 I=\mu r_0^2 , gdzie μ μ \mu jest masą zredukowaną, a r 0 r 0 r_0 odległością między masami.

93.

Pokaż, że średnia energia elektronu w jednowymiarowym metalu jest związana z energią Fermiego równaniem E ¯ = E F 2 E ¯ = E F 2 \bar{E}=E_{\text{F}}/2 .

94.

Wyniki pomiarów krytycznego pola magnetycznego (w T T \si{\tesla} ) w pewnym nadprzewodniku w różnych temperaturach (w K K \si{\kelvin} ) podane są poniżej. Użyj linii najlepszego dopasaowania, aby wyznaczyć Bc0KBc0K B_{\text{c}}\apply(\SI{0}{\kelvin}). Załóż T c = 9,3 K T c = 9,3 K T_{\text{c}}=\SI{9,3}{\kelvin} .

TT T (KK \si{\kelvin}) BcBc B_{\text{c}} (TT \si{\tesla})
3 3 3 0,18 0,18 \num{0,18}
4 4 4 0,16 0,16 \num{0,16}
5 5 5 0,14 0,14 \num{0,14}
6 6 6 0,12 0,12 \num{0,12}
7 7 7 0,09 0,09 \num{0,09}
8 8 8 0,05 0,05 \num{0,05}
9 9 9 0,01 0,01 \num{0,01}
Tabela 9.6
95.

Oszacuj, jaka część atomów Si musi być zastąpiona atomami As, aby uformował się poziom domieszkowy.

96.

W widmie rotacyjnym zmierzonym w temperaturze pokojowej ( T = 300 K T = 300 K T=\SI{300}{\kelvin} ) zaobserwowano przejście. Twój partner w laboratorium twierdzi, że pik w widmie odpowiada przejściu ze stanu l = 4 l = 4 l=4 do stanu l = 1 l = 1 l=1 . Czy to jest możliwe? Jeśli tak, wyznacz moment bezwładności cząsteczki.

97.

Wyznacz energie Fermiego dla

 1. Mg;
 2. Na;
 3. Zn.
98.

Znajdź średnią energię elektronu w przewodzie Zn.

99.

Jaka wartość stałej odpychania n n n w CsCl daje energię dysocjacji równą wartości zmierzonej: 158 kcal mol 158 kcal mol \SI{158}{\kilo\kaloria\per\mol} ?

100.

Pewien model fizyczny diamentu sugeruje strukturę upakowania BCC. Dlaczego to nie jest możliwe?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.