Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

pierwsza zasada termodynamiki (ang. first law of thermodynamics)
zmiana energii wewnętrznej dla dowolnego przejścia między dwoma stanami równowagi jest równa Δ U = Q W Δ U = Q W
energia wewnętrzna (ang. internal energy)
średnia całkowita energia mechaniczna wszystkich cząsteczek układu
granica (ang. boundary)
hipotetyczne ściany oddzielające układ od otoczenia
molowa pojemność cieplna przy stałej objętości (ang. molar heat capacity at constant volume)
określa stosunek ilości ciepła dodanego/usuniętego do zmiany temperatury podczas pomiaru przy stałej objętości
molowa pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu (ang. molar heat capacity at constant pressure)
określa stosunek ilości ciepła dodanego/usuniętego do zmiany temperatury podczas pomiaru przy stałym ciśnieniu
otoczenie (ang. surroundings)
środowisko, które wchodzi w interakcję z układem otwartym
proces adiabatyczny (ang. adiabatic process)
proces, podczas którego ciepło ani nie przepływa do układu, ani z niego nie odpływa
proces izobaryczny (ang. isobaric process)
proces, podczas którego ciśnienie układu się nie zmienia
proces izochoryczny (ang. isochoric process)
proces, podczas którego objętość układu się nie zmienia
proces izotermiczny (ang. isothermal process)
proces, podczas którego temperatura układu pozostaje stała
proces kołowy (ang. cyclic process)
proces, w którym końcowy stan układu jest taki sam jak początkowy
proces kwazistatyczny (ang. quasi-static process)
zmiana stanu układu, która zachodzi tak wolno, że układ pozostaje cały czas w stanie równowagi
proces odwracalny (ang. reversible process)
proces, który może być odwrócony tak, że zarówno układ, jak i środowisko powrócą do swojego początkowego stanu
proces termodynamiczny (ang. thermodynamic process)
sposób, w jaki stan układu może się zmieniać przy przejściu ze stanu początkowego do końcowego
rozprężanie adiabatyczne (ang. adiabatic expansion)
szybko zachodzący proces, podczas którego bez wymiany ciepła z otoczeniem gaz wykonuje pracę, a jego temperatura maleje
równanie stanu (ang. equation of state)
opisuje własności materii dla zadanych warunków fizycznych
sprężanie adiabatyczne (ang. adiabatic compression)
szybko zachodzący proces, podczas którego nad gazem wykonywana jest praca, a jego temperatura rośnie
środowisko (ang. environment)
to, co jest na zewnątrz badanego układu
układ otwarty (ang. open system)
układ, który wymienia energię i/lub materię z otoczeniem
układ termodynamiczny (ang. thermodynamic system)
przedmiot badań termodynamiki
układ zamknięty (ang. closed system)
układ, który jest mechanicznie odizolowany od środowiska
wielkość ekstensywna (ang. extensive variable)
wielkość proporcjonalna do ilości materii w układzie
wielkość intensywna (ang. intensive variable)
wielkość niezależna od ilości materii w układzie
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.