Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Kluczowe pojęcia

bezwzględna skala temperatury (ang. absolute temperature scale)
skala temperatury, przykładowo skala Kelvina, w której zeru stopni odpowiada zero bezwzględne
ciepło (ang. heat)
forma przekazywania energii wyłącznie na skutek występującej różnicy temperatur
ciepło parowania (ang. heat of vaporization)
energia dostarczona do układu fizycznego, przypadająca na jednostkę masy, potrzebna do zupełnej zmiany fazy skupienia substancji z ciekłej na gazową, lub energia pobrana w przypadku, gdy substancja zmienia swój stan skupienia z gazowego na ciekły
ciepło sublimacji (ang. heat of sublimation)
energia dostarczona do układu fizycznego, przypadająca na jednostkę masy, potrzebna do zupełnej zmiany fazy skupienia substancji ze stałej na gazową, lub energia pobrana w przypadku, gdy substancja zmienia swój stan skupienia z gazowego na stały
ciepło topnienia (ang. heat of fusion)
energia dostarczona do układu fizycznego, przypadająca na jednostkę masy, potrzebna do zupełnej zmiany fazy skupienia substancji ze stałej na ciekłą, lub energia pobrana w przypadku, gdy substancja zmienia swój stan skupienia z ciekłego na stały
ciepło właściwe (ang. specific heat, specific heat capacity)
ilość ciepła potrzebna do zmiany temperatury 1 kg 1kg substancji o 1 °C 1°C
ciśnienie krytyczne (ang. critical pressure)
ciśnienie punktu krytycznego
ciśnienie pary nasyconej (ang. vapor pressure)
ciśnienie, przy którym gaz współistnieje ze swoją postacią w fazie stałej lub ciekłej
diagram fazowy (ang. phase diagram)
wykres we współrzędnych ciśnienie i temperatura sporządzony dla poszczególnych substancji, pokazujący, przy jakim ciśnieniu i w jakiej temperaturze występują określone fazy
efekt cieplarniany (ang. greenhouse effect)
ocieplenie Ziemi związane z obecnością gazów w atmosferze, takich jak dwutlenek węgla i metan, które absorbują promieniowanie podczerwone z powierzchni Ziemi i reemitują je we wszystkich kierunkach, a tym samym odsyłają jego część z powrotem do Ziemi
kaloria cal cal \si{\calorie} (ang. calorie)
energia potrzebna do podniesienia temperatury 1 g 1g wody o 1 °C 1 °C \SI{1}{\celsius}
kalorymetr (ang. calorimeter)
naczynie, które pozwala na odizolowanie doświadczenia z zakresu termodynamiki od wpływu otoczenia
kalorymetria (ang. calorimetry)
badanie przepływu ciepła występującego pomiędzy ciałami znajdującymi się wewnątrz kalorymetru
kilokaloria kcal kcal \si{\kilo\calorie} (ang. kilocalorie)
energia potrzebna do podniesienia temperatury 1 kg 1kg wody od 14,5 °C 14,5°C do 15,5 °C 15,5°C
konwekcja (ang. convection)
wymiana ciepła poprzez makroskopowy ruch płynu (gazu bądź cieczy)
mechaniczny równoważnik ciepła (ang. mechanical equivalent of heat)
praca potrzebna do wytworzenia takiego samego efektu energetycznego jak w przypadku przekazu ciepła
naprężenie cieplne (ang. thermal stress)
naprężenie spowodowane przez rozszerzalność cieplną lub kurczenie
para (ang. vapor)
gaz w temperaturze poniżej temperatury wrzenia
prawo Stefana-Boltzmanna (ang. Stefan-Boltzmann law of radiation)
P=σSeT4P=σSeT4, gdzie σσ \sigma jest stałą Stefana-Boltzmanna σ=5,67108Jsm2K4σ=5,67108Jsm2K4, SS jest polem powierzchni, TT jest temperaturą bezwzględną, a ee jest zdolnością emisyjną
promieniowanie (ang. radiation)
energia przekazywana bezpośrednio przez fale elektromagnetyczne na skutek różnicy temperatury pomiędzy ciałem a otoczeniem
przewodnictwo (ang. conduction)
wymiana ciepła pomiędzy ciałami będącymi ze sobą w bezpośrednim kontakcie fizycznym
punkt krytyczny (ang. critical point)
dla danej substancji jest to taka kombinacja temperatury i ciśnienia, powyżej której fazy ciekła i gazowa są już nierozróżnialne
punkt potrójny (ang. triple point)
ciśnienie i temperatura, w których dana substancja występuje w równowadze jako ciało stałe, ciecz i gaz
rozszerzalność cieplna (ang. thermal expansion)
zmiana rozmiaru lub objętości danego ciała wraz ze zmianą jego temperatury
równowaga termiczna (ang. thermal equilibrium)
stan, w którym ciepło nie przepływa pomiędzy dwoma ciałami, które są ze sobą w kontakcie; dwa ciała będące ze sobą w kontakcie mają taką samą temperaturę
skala Celsjusza (ang. Celsius scale)
skala temperatury, w której temperatura zamarzania wody wynosi 0 °C 0°C, a temperatura wrzenia wody równa się 100 °C 100°C
skala Fahrenheita (ang. Fahrenheit scale)
skala temperatury, w której temperatura zamarzania wody wynosi 32 °F 32°F, a temperatura wrzenia wody 212 °F 212°F
skala Kelvina KK (ang. Kelvin scale)
skala temperatury, w której 0 K 0K jest najniższą możliwą temperaturą, tak zwanym zerem bezwzględnym
stopień Celsjusza °C °C (ang. degree Celsius)
jednostka temperatury w skali Celsjusza
stopień Fahrenheita °F °F (ang. degree Fahrenheit)
jednostka temperatury w skali Fahrenheita
sublimacja (ang. sublimation)
bezpośrednia zmiana fazy ze stałej na gazową
szybkość przewodnictwa cieplnego (ang. rate of conductive heat transfer)
szybkość wymiany ciepła z jednego ciała do drugiego
temperatura (ang. temperature)
wielkość mierzona przez termometr, która odzwierciedla energię mechaniczną w układzie
temperatura krytyczna (ang. critical temperature)
temperatura punktu krytycznego
współczynnik ciepła utajonego (ang. latent heat coefficient)
ogólne określenie na ciepło którejkolwiek przemiany: topnienia, sublimacji lub parowania
współczynnik przewodnictwa cieplnego (ang. thermal conductivity)
właściwość materiału opisująca jego zdolność do przewodzenia ciepła
współczynnik rozszerzalności liniowej α α (ang. coefficient of linear expansion)
parametr charakterystyczny dla danego materiału, który określa zmianę długości materiału przy zmianie temperatury o 1 °C 1°C lub 1 K 1K; stała używana w obliczaniu liniowej rozszerzalności ciał; współczynnik rozszerzalności liniowej zależy w pewnym stopniu od temperatury materiału
współczynnik rozszerzalności objętościowej β β (ang. coefficient of volume expansion)
podobnie do α α podaje zmianę objętości przy zmianie temperatury o 1 °C 1°C
wymiana ciepła (ang. heat transfer)
przenoszenie energii z jednego miejsca lub ciała do innego w wyniku różnicy temperatury
wypadkowa moc promieniowania (ang. net rate of heat transfer by radiation)
szybkość wymiany ciepła poprzez promieniowanie elektromagnetyczne, uwzględniając przy tym temperaturę otoczenia Pwyp=σeST24T14Pwyp=σeST24T14 P_{\text{wyp}} = \sigma e S (T_2^4 - T_1^4)
zdolność emisyjna (ang. emissivity)
miara promieniowania elektromagnetycznego wysyłanego przez ciało
zero absolutne (ang. absolute zero)
temperatura, w której średnia energia kinetyczna cząsteczek wynosi zero
zerowa zasada termodynamiki (ang. zeroth law of thermodynamics)
zasada, która mówi, że jeśli dwa ciała są ze sobą w równowadze termicznej, a trzecie ciało jest w równowadze termicznej z pierwszym z nich, to trzecie ciało jest także w równowadze termicznej z drugim ciałem
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.