Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania trudniejsze

75.

Siłę poziomą F F przyłożono do jednolitej kuli w kierunku do jej środka, jak pokazano poniżej. Znajdź taką wartość tej siły, aby kula pozostała w statycznej równowadze. Jaka jest siła tarcia między pochylnią a kulą?

Na rysunku pokazano kulę o promieniu R i masie M umieszczoną na równi pochyłej o kącie nachylenia Theta. Siła F jest przykładana do kuli.
76.

Gdy silnik jest zamontowany na uchwycie przegubowym, widocznym poniżej, jego ciężar można użyć do utrzymania naprężenia w pasie napędowym. Gdy silnik nie pracuje, naprężenia N 1 N 1 oraz N 2 N 2 są równe. Całkowita masa platformy i silnika wynosi 100 kg, a średnica koła pasowego napędu 16 c m 16 c m . Oblicz dla wyłączonego silnika: (a) naprężenie w pasie, (b) siłę działającą na połączenie przegubowe w punkcie C C. Załóż, że środek masy platformy razem z silnikiem znajduje się w środku silnika.

Rysunek przedstawia zestaw silnikowy zamontowany na zawiasowym uchwycie. Środek silnika znajduje się 25 cm powyżej i 30 cm w prawo od punktu podparcia C. Naprężenie N1 tworzy kąt 40 stopni z linią równoległą do podłoża. Naprężenie N2 tworzy kąt 15 stopni z linią równoległą do podłoża.
77.

Dwa koła A A i B B o masach m m i 2 m 2m odpowiednio, są połączone jednorodnym prętem o masie m / 2 m/2 jak pokazano poniżej. Koła mogą się swobodnie obracać na pochyłych powierzchniach. Określ kąt, który pręt tworzy z poziomem, gdy układ jest w stanie równowagi. (Wskazówka: Na pręcie działa pięć sił, tj. dwa ciężary kół, dwie normalne siły reakcji w miejscach, w których koła stykają się z równiami, oraz ciężar pręta.)

Rysunek przedstawia dwa koła A i B połączone prętem i umieszczone po przeciwnych stronach dwustronnej równi pochyłej. Strona, po której znajduje się koło A, tworzy kąt 60 stopni z linią równoległą do podłoża. Strona, po której znajduje się koło B, tworzy kąt 30 stopni z podłożem.
78.

Odważniki stopniowo są dokładane na szalkę, aż koło o masie M M i promieniu R R zostanie wciągnięte na przeszkodę o wysokości d d, jak pokazano poniżej. Jaka musi być minimalna masa odważników z szalką, aby to osiągnąć?

Na rysunku przedstawiono szalkę połączoną z kołem za pomocą nici. Koło ma masę M i promień R. Przeszkoda o wysokości D oddziela koło od szalki.
79.

Żeby podnieść łopatę z ziemią, ogrodnik naciska w dół na jej końcu i podciąga w górę w odległości l 2 l 2 od końca, jak pokazano poniżej. Ciężar łopaty to m g mg i jest on przyłożony w punkcie przyłożenia F 2 F 2 . Obliczyć wartości sił F 1 F 1 i F 2 F 2 jako funkcje l 1 l 1 , l 2 l 2 , m g mg i ciężaru F ł F ł ładunku. Dlaczego odpowiedź nie zależy od kąta θ θ, który łopata tworzy z poziomem?

Rysunek przedstawia ogrodnika podnoszącego oburącz szpadel pełen ziemi. Siła F1 jest przyłożona dłoni znajdującej się za plecami. Siła F2 jest przyłożona do przedniej dłoni. Siła w jest przyłożona do przedniej części szpadla. Odległość między dłonią za plecami a przednią częścią szpadla wynosi l1. Odległość między dłońmi wynosi l2. Kąt pomiędzy szpadlem a linią równoległą do podłoża wynosi theta.
80.

Jednolity pręt o długości 2 R 2R i masie M M jest dołączony do małego pierścienia C C i spoczywa na powierzchni cylindra o promieniu R R jak pokazano poniżej. Jeśli pierścień może przesuwać się bez tarcia wzdłuż prowadnicy pionowej, znajdź kąt θ θ, przy którym pręt jest w stanie równowagi.

Na rysunku przedstawiono jednolity pręt o długości 2R i masie M przymocowany do małego kołnierza C i spoczywający na powierzchni cylindra o promieniu R. Kąt między prętem a linią równoległą do podłoża to theta.
81.

Słup pokazany poniżej znajduje się przy załomie 90 90 w linii energetycznej i dlatego jest poddawany większym siłom ścinającym niż słupy w prostych częściach linii. Naprężenie każdej liny wynosi 4 10 4 N 4 10 4 N pod pokazanymi kątami. Słup ma wysokość 15 m, średnicę 18 cm i można przyjąć, że ma połowę wytrzymałości twardego drewna. Oblicz:

  1. względne skrócenie słupa;
  2. jak bardzo się ugina i w jakim kierunku;
  3. naprężenie drutu w odciągu wystarczające, by utrzymać słup prosto, jeśli odciąg jest przymocowany do szczytu słupa pod kątem 30 30 do pionu. Odciąg jest w przeciwnym kierunku do załomu (ugięcia).
Rysunek pokazuje słup, do którego przyłożone są siły N i Nodc. Kąt pomiędzy dwiema siłami N wynosi 90 stopni. Kąt 80 stopni tworzy płaszczyzna przyłożonych sił N ze słupem. Kąt pomiędzy Nodc a słupem wynosi 30 stopni.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.