Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Menu
Spis treści
 1. Przedmowa
 2. Optyka
  1. 1 Natura światła
   1. Wstęp
   2. 1.1 Rozchodzenie się światła
   3. 1.2 Prawo odbicia
   4. 1.3 Załamanie
   5. 1.4 Całkowite wewnętrzne odbicie
   6. 1.5 Rozszczepienie
   7. 1.6 Zasada Huygensa
   8. 1.7 Polaryzacja
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  2. 2 Optyka geometryczna i tworzenie obrazu
   1. Wstęp
   2. 2.1 Obrazy tworzone przez zwierciadła płaskie
   3. 2.2 Zwierciadła sferyczne
   4. 2.3 Obrazy tworzone przez załamanie promieni światła
   5. 2.4 Cienkie soczewki
   6. 2.5 Oko
   7. 2.6 Aparat fotograficzny
   8. 2.7 Proste przyrządy powiększające
   9. 2.8 Mikroskopy i teleskopy
   10. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  3. 3 Interferencja
   1. Wstęp
   2. 3.1 Doświadczenie Younga z dwiema szczelinami
   3. 3.2 Matematyczny opis interferencji
   4. 3.3 Interferencja na wielu szczelinach
   5. 3.4 Interferencja w cienkich warstwach
   6. 3.5 Interferometr Michelsona
   7. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  4. 4 Dyfrakcja
   1. Wstęp
   2. 4.1 Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie
   3. 4.2 Natężenie światła w dyfrakcji na pojedynczej szczelinie
   4. 4.3 Dyfrakcja na podwójnej szczelinie
   5. 4.4 Siatki dyfrakcyjne
   6. 4.5 Otwory kołowe i rozdzielczość
   7. 4.6 Dyfrakcja rentgenowska
   8. 4.7 Holografia
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 3. Fizyka współczesna
  1. 5 Teoria względności
   1. Wstęp
   2. 5.1 Niezmienność praw fizyki
   3. 5.2 Względność jednoczesności zdarzeń
   4. 5.3 Dylatacja czasu
   5. 5.4 Skrócenie długości w szczególnej teorii względności
   6. 5.5 Transformacja Lorentza
   7. 5.6 Względność prędkości w szczególnej teorii względności
   8. 5.7 Relatywistyczny efekt Dopplera
   9. 5.8 Pęd relatywistyczny
   10. 5.9 Energia relatywistyczna
   11. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  2. 6 Fotony i fale materii
   1. Wstęp
   2. 6.1 Promieniowanie ciała doskonale czarnego
   3. 6.2 Efekt fotoelektryczny
   4. 6.3 Efekt Comptona
   5. 6.4 Model atomu wodoru Bohra
   6. 6.5 Fale de Broglie’a
   7. 6.6 Dualizm korpuskularno-falowy
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  3. 7 Mechanika kwantowa
   1. Wstęp
   2. 7.1 Funkcje falowe
   3. 7.2 Zasada nieoznaczoności Heisenberga
   4. 7.3 Równanie Schrӧdingera
   5. 7.4 Cząstka kwantowa w pudełku
   6. 7.5 Kwantowy oscylator harmoniczny
   7. 7.6 Tunelowanie cząstek przez bariery potencjału
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  4. 8 Budowa atomu
   1. Wstęp
   2. 8.1 Atom wodoru
   3. 8.2 Orbitalny magnetyczny moment dipolowy elektronu
   4. 8.3 Spin elektronu
   5. 8.4 Zakaz Pauliego i układ okresowy pierwiastków
   6. 8.5 Widma atomowe i promieniowanie rentgenowskie
   7. 8.6 Lasery
   8. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
  5. 9 Fizyka materii skondensowanej
   1. Wstęp
   2. 9.1 Rodzaje wiązań cząsteczkowych
   3. 9.2 Widma cząsteczkowe
   4. 9.3 Wiązania w ciałach stałych
   5. 9.4 Model elektronów swobodnych w metalach
   6. 9.5 Teoria pasmowa ciał stałych
   7. 9.6 Półprzewodniki i domieszkowanie
   8. 9.7 Przyrządy półprzewodnikowe
   9. 9.8 Nadprzewodnictwo
   10. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  6. 10 Fizyka jądrowa
   1. Wstęp
   2. 10.1 Własności jądra atomowego
   3. 10.2 Energia wiązania jądra
   4. 10.3 Rozpad promieniotwórczy
   5. 10.4 Procesy rozpadu
   6. 10.5 Rozszczepienie jądra atomowego
   7. 10.6 Fuzja jądrowa
   8. 10.7 Skutki biologiczne i zastosowania medyczne promieniowania jądrowego
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
  7. 11 Fizyka cząstek elementarnych i kosmologia
   1. Wstęp
   2. 11.1 Wstęp do fizyki cząstek elementarnych
   3. 11.2 Zasady zachowania w fizyce cząstek elementarnych
   4. 11.3 Kwarki
   5. 11.4 Akceleratory i detektory cząstek
   6. 11.5 Model standardowy
   7. 11.6 Wielki Wybuch
   8. 11.7 Ewolucja wczesnego Wszechświata
   9. Podsumowanie rozdziału
    1. Kluczowe pojęcia
    2. Najważniejsze wzory
    3. Podsumowanie
    4. Pytania
    5. Zadania
    6. Zadania dodatkowe
    7. Zadania trudniejsze
 4. A Jednostki
 5. B Przeliczanie jednostek
 6. C Najważniejsze stałe fizyczne
 7. D Dane astronomiczne
 8. E Wzory matematyczne
 9. F Układ okresowy pierwiastków
 10. G Alfabet grecki
 11. Rozwiązania zadań
  1. Rozdział 1
  2. Rozdział 2
  3. Rozdział 3
  4. Rozdział 4
  5. Rozdział 5
  6. Rozdział 6
  7. Rozdział 7
  8. Rozdział 8
  9. Rozdział 9
  10. Rozdział 10
  11. Rozdział 11
 12. Skorowidz nazwisk
 13. Skorowidz rzeczowy
 14. Skorowidz terminów obcojęzycznych

Kluczowe pojęcia

efekt Zeemana (ang. Zeeman effect )
rozszczepienie poziomów energetycznych pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego
elektron walencyjny (ang. valence electron )
elektron na zewnętrznej powłoce atomu, który bierze udział w wiązaniu chemicznym
emisja wymuszona (ang. stimulated emission )
działanie fotonu o ściśle określonej energii, który powoduje przejście elektronu ze stanu metastabilnego do stanu podstawowego i prowadzi do emisji dodatkowego fotonu
fluorescencja (ang. fluorescence)
promieniowanie powstałe na skutek stopniowego powrotu wzbudzonego elektronu do stanu podstawowego
główna liczba kwantowa (ang. principal quantum number )
liczba kwantowa związana z całkowitą energią elektronów w atomie wodoru
grupa chemiczna (ang. chemical group )
grupa pierwiastków chemicznych z tej samej kolumny układu okresowego pierwiastków, które posiadają podobne właściwości chemiczne
inwersja obsadzeń (ang. population inversion )
stan, w którym większość elektronów w atomie jest w stanie metastabilnym
konfiguracja elektronowa (ang. electron configuration )
opis rozmieszczenia elektronów w atomie na powłokach i podpowłokach, jak np. 1 s 2 2 s 1 1 s 2 2 s 1 dla litu
laser (ang. laser )
urządzenie emitujące spójne światło wytwarzane przez kaskady elektronów spadających z poziomu metastabilnego do poziomu podstawowego
magnetogram (ang. magnetogram )
obrazowe przedstawienie lub mapa aktywności magnetycznej powierzchni Słońca
magneton Bohra (ang. Bohr magneton )
moment magnetyczny elektronu, równy 9,3 10 -24 J T 9,3 10 -24 J T lub 5,8 10 -5 eV T 5,8 10 -5 eV T
magnetyczna liczba kwantowa (ang. angular momentum projection quantum number , magnetic orbital quantum number )
liczba kwantowa określająca z z-ową składową orbitalnego momentu pędu elektronu w atomie
magnetyczna spinowa liczba kwantowa (ang. spin projection quantum number )
liczba kwantowa związana z z z-ową składową spinowego momentu pędu elektronu w atomie
metal przejściowy (ang. transition metal )
pierwiastek z grupy 3–12, pierwiastki metali przejściowych zawierają elektrony zapełniające podpowłokę d d
orbital atomowy (ang. atomic orbital )
obszar w przestrzeni, który cechuje pewne prawdopodobieństwo (zwykle około 90 % 90%) znalezienia się w nim elektronów
orbitalna (poboczna) liczba kwantowa (ang. angular momentum orbital quantum number )
liczba kwantowa związana z orbitalnym momentem pędu elektronów w atomie
orbitalny magnetyczny moment dipolowy (ang. orbital magnetic dipole moment )
miara wielkości pola magnetycznego związanego z orbitalnym momentem pędu elektronu
prawo Moseleya (ang. Moseley’s law)
zależność pomiędzy liczbą atomową pierwiastka i częstotliwością emitowanych fotonów promieniowania rentgenowskiego
promieniowanie hamowania (ang. braking radiation)
promieniowanie powstające przy zderzeniu wiązki elektronów o dużej energii z metalową tarczą (lub promieniowanie wytworzone podczas przyspieszania dowolnej naładowanej cząstki w ośrodku materialnym)
przejścia z odwróceniem spinu (ang. spin-flip transitions )
(przejścia spin-flip, przeskok spinowy) przejścia między stanem atomowego układu elektron–proton o zgodnych momentach magnetycznych a stanem o przeciwnych momentach magnetycznych elektronu i protonu
radialna funkcja gęstości prawdopodobieństwa (ang. radial probability density function )
funkcja używana w celu określania prawdopodobieństwa znalezienia elektronów w przestrzennym przedziale w otoczeniu r r
reguły wyboru (ang. selection rules)
zasady, które określają, czy przejścia atomowe są dozwolone czy wzbronione
spinowa liczba kwantowa (ang. spin quantum number )
liczba kwantowa związana ze spinowym momentem pędu elektronu
sprzężenie spin-orbita (ang. spin-orbit coupling )
oddziaływanie pomiędzy spinowym momentem magnetycznym elektronu a polem magnetycznym wytworzonym przez orbitalny moment pędu elektronu
stan metastabilny (ang. metastable state )
stan wzbudzony, w którym elektron pozostaje przez dłuższy czas
struktura nadsubtelna (ang. hyperfine structure )
struktura widm atomowych, która wynika z oddziaływań spinowych momentów magnetycznych elektronów z momentem magnetycznym jądra atomowego
struktura subtelna (ang. fine structure )
struktura widm atomowych wywołana przez sprzężenie spin-orbita
światło monochromatyczne (ang. monochromatic light)
światło, które składa się z fotonów o tej samej częstotliwości
światło spójne (ang. coherent light )
światło składające się z fotonów o tej samej częstotliwości i tej samej fazie
wiązanie jonowe (ang. ionic bond )
wiązanie chemiczne utworzone przez przyciąganie elektryczne pomiędzy dwoma przeciwnie naładowanymi jonami
wiązanie kowalencyjne (ang. covalent bond )
wiązanie chemiczne utworzone przez podział „chmury elektronowej” między dwoma atomami
wykres Moseleya (ang. Moseley plot)
wykres zależności liczby atomowej pierwiastka od pierwiastka kwadratowego z częstotliwości fali rentgenowskiej
zakaz Pauliego (ang. Pauli’s exclusion principle )
żadne dwa elektrony w atomie nie mogą mieć tych samych wartości wszystkich czterech liczb kwantowych n l m l m s n l m l m s
Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.